Resursa mieszczańska

Resursa mieszczańska -

Resursa Mieszczańska – zarys minionych 8 lat od jej restauracji

Pierwsze spotkanie Resursy Mieszczańskiej połączone z próbkami humoru żywieckiego sprzed 100 lat i muzykowaniem domowym, tak popularnym w tamtych latach, odbyło się 25 listopada 2003 w lokalu TMZŻ przy licznym udziale zaproszonych gości. Oprawę muzyczną zapewnił wtedy duet harmonijnie łączący tradycję z nowoczesnością: Mieczysław Miodoński skrzypce, Teresa Micherdzińska
keyboard.

Ideę Resursy, którą określić można słowami „coś dla ciała i coś dla ducha”, zaproponował Stanisław Moliński, a zrealizował Mirosław Miodoński, który następnie przeprowadził ponad 50 spotkań z kulturą dawnego Żywca. Większość z nich odbyła się w Domu Pomocy Społecznej im. Adama Pliszewskiego, gdzie powstał klub miłośników dawnego Żywca. Były też inne spotkania ze środowiskiem osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Polskim Związku Niewidomych, które również prowadził Mirosław Miodoński. W takim kształcie działalność Resursy trwała do połowy 2009 roku, kiedy to odbyła się wycieczka krajoznawcza mieszkańców DPS do Rychwałdu, Sanktuarium Żywiecczyzny.

Od jesieni 2009 Resursa zmieniła charakter swoich spotkań, które przybrały postać swego rodzaju klubowych spotkań odbywanych regularnie co tydzień – z reguły w Kawiarni WIEDEŃSKA – gdzie spotyka się kilkanaście osób, które dyskutują na zadany temat. Są to w większości członkowie dawnego Zespołu d/s Ekologii i Turystyki przy TMZŻ. Prezesem Resursy pozostaje pan Mirosław Miodoński, zaś spotkania klubowe prowadzi zazwyczaj pan Mieczysław Giełdanowski, a protokułuje pan Mieczysław Studencki. Każdy z tematów referuje jeden z uczestników, a następnie odbywa się dyskusja przy filiżance herbaty. Oto przykładowa tematyka spotkań w Resursie Mieszczańskiej, których odbyto już ponad 30:

 • Ocieplenie klimatu i jego skutki
 • Materiały rozszczepialne i ich zastosowanie w energetyce
 • Przyczyny i skutki złego zarządzania przedsiębiorstwem
 • Sytuacja społeczna w Ameryce Łacińskiej
 • Lata okupacji hitlerowskiej na Żywiecczyźnie
 • Historia państwa Izrael
 • Ugrupowania leśne WiN i NSZ na Żywiecczyźnie
 • Ruch społeczny Solidarność w Polsce
 • Naturalne metody odchudzania organizmu
 • Racjonalna gospodarka wodą
 • Sylwetka Edmunda Udzieli (1859-1916), działacza społecznego, marszałka powiatu żywieckiego

Dodajmy, że Resursa wydaje własnym sumptem biuletyn pt. Historia we Wspomnieniach, który redaguje pan Marian Mikocki, a rozprowadzany jest wśród członków Resursy i ich rodzin.

Fragment sprawozdania Zarządu XVIII kadencji przedstawione Walnemu Zebraniu w dniu 24.04.2010 przez prezesa Zarządu TMZŻ

REGULAMIN RESURSY MIESZCZAŃSKIEJ CZASWO NIEDOSTĘPNY

 

REGULAMIN RESURSY MIESZCZAŃSKIEJ

uchwalony przez członków klubu, a zatwierdzony przez Zarząd TMZŻ w dniu 28 czerwca 2010.

A/ IDEA
Resursa Mieszczańska jest klubem powstałym na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej do realizacji zadań statutowych TMZŻ w oparciu o §7 Statutu TMZŻ uchwalonego przez Walne Zebranie TMZŻ w dniu 29 września 2007 roku. Nazwa nawiązuje do tradycji cechowej miasta, do czasów gdy potrzeby ciała i ducha były harmonijnie zaspokajane we wspólnocie mieszkańców.

B/ CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA KLUBU Resursa Mieszczańska
1. Organizowanie zebrań członków klubu.
2. Urządzanie odczytów, prelekcji i dyskusji upowszechniających wartości kulturowe regionu żywieckiego.
3. Omawianie zdarzeń z życia mieszkańców w regionie oraz kontaktowanie się w tym zakresie z Zarządem TMZŻ.
4. Osobiste doświadczenie w związku z wydarzeniami w regionie i wydawanie wspomnień w postaci broszur.
5. Organizowanie spotkań członków Klubu z innymi klubami i stowarzyszeniami działajacymi w mieście Żywcu i regionie.

C/ CZŁONKOWIE KLUBU RESURSA MIESZCZAŃSKA I ICH PRAWA
1. Członkiem Klubu może być każdy pełnoletni obywatel polski, który jest członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej i przestrzega Regulaminu Klubu.
2. Osoby nie będące członkami TMZŻ mogą zostać członkami Klubu Resursa Mieszczańska za rekomendacją dwóch aktualnych członków.
3. Członkowie Klubu mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu.
4. Członkowie Klubu mają prawo brać czynny udział w dzialalności Klubu szczególnie w zebraniach, przez wygłaszanie odczytów, przez przedstawianie propozycji administracyjnych.
5. Utrata członkostwa Klubu następuje z powodu:
a/ rezygnacji członka
b/ zgonu członka
c/ działania na szkodę klubu i Towarzystwa

D/ WYBORY WŁADZ KLUBU

 • Wybory do władz Klubu odbywają się co roku na jednym ze spotkań przez głosowanie jawne, a wybór zapada większością głosów.
 • Kandydatami do władz Klubu są osoby, które w szczególny sposób wyróżniają się działalnością i zaangażowaniem na rzecz mieszkańców miasta Żywiec oraz regionu żywieckiego.

E/ WŁADZE KLUBU
Przewodniczący klubu.
Zastępca przewodniczącego klubu.
Władze Klubu realizują zadania określone w niniejszym Regulaminie.

F/ POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie ustalenia i decyzje członków Klubu zapadają większością głosów.
2. Głosowanie jest jawne.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej w Żywcu.
4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z datą zatwierdxzenia go przez Zarząd TMZŻ w Żywcu.

« powrót do listy

Copyright © Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej.

projekt i wykonanie