Informacja o ochronie danych osobowych + STATUT TMZŻ

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie z dniem 25 maja 2018 roku - Zarząd TMZŻ informuje o głównych zasadach obowiązującyh przede wszystkim członków Towarzystwa...

jpeg
 jpeg
 jpeg

STATUT Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej

Par. 21 pkt 1 otrzymuje brzmienie :
Zarząd składa się 5 do 7 członków, w tym prezesa, dwóch v-ce prezesów,sekretarza, skarbnika oraz 2 członków
par.21 pkt 3 - wykreślony

Rozdział I

A. Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

§ 1    Stowarzyszenie nosi nazwę: "Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej" i zwane jest w dalszych postanowieniach statutu "Towarzystwem".

§ 2

1.Siedziba Towarzystwa znajduje się w Żywcu.

2.Terenem działalności Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska.

3.Towarzystwo może współpracować z organizacjami o podobnych celach statutowych zarówno w kraju jak i za granicą.

§ 3

1. Towarzystwo posiada osobowość prawną i podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Towarzystwo używa pieczęci z historycznym godłem miasta Żywca i napisem: "Towarzystwo Miłośników Ziemi  Żywieckiej w Żywcu".

3. Towarzystwo ma prawo posiadania sztandaru i odznaki organizacyjnej, których wzór określa Walne Zebranie Towarzystwa.

4. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

B. Cele i środki działania.

§ 4      Celem Towarzystwa jest organizowanie i wspieranie wszelkiej działalności i zamierzeń związanych z rozwojem i ochroną kultury – materialnej i duchowej - regionu żywieckiego, a także wspieranie działalności w zakresie edukacji w szczególności ekologicznej, ekonomicznej, prawnej i informatycznej oraz profilaktyki zdrowotnej. Cele swoje Towarzystwo realizuje przez:

1. Organizowanie badań naukowych i popularyzowanie zebranych materiałów,

2. Organizowanie zebrań naukowych, odczytów, warsztatów, paneli dyskusyjnych, kursów itp.

3. Upowszechnianie wartości kulturowych regionu żywieckiego poprzez wydawnictwa, artykuły prasowe, widowiska, imprezy, wystawy, konkursy itp.,

4. Popieranie ludowej twórczości artystycznej,

5. Współdziałanie z władzami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą w zakresie rozwoju i ochrony zabytków kultury materialnej i duchowej, ochrony przyrody i środowiska, wyrobów przemysłu ludowego, ruchu letniskowo-turystycznego, stylu regionalnego i wszystkich innych swoistych wartości regionu żywieckiego

6. Podnoszenie kultury i świadomości prawnej lokalnej społeczności poprzez organizację nieodpłatnej pomocy prawnej, konferencji i spotkań, jak również realizację wydawnictw, samodzielnie lub z innymi podmiotami.

7. Ochronę przyrody i środowiska naturalnego zwłaszcza poprzez edukację ekologiczną w dostępnych formach dla młodzieży i dorosłych.

§ 5

1. Do realizacji poszczególnych zadań Zarząd Towarzystwa może powoływać grupy robocze pod nazwą: komisje, zespoły, sekcje, kluby itp. , które działają na podstawie odrębnych regulaminów.

2. Towarzystwo może powoływać koła terenowe, jako jednostki organizacyjne podległe bezpośrednio zarządowi Towarzystwa. Koło powinno liczyć co najmniej 10 osób.

C. Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki.

§ 6     Towarzystwo zrzesza w swoich szeregach miłośników regionu żywieckiego akceptujących i popierających cele Towarzystwa.

§ 7     Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

1.  Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2.  Osoby niepełnoletnie ( do 18 roku życia) mogą być członkami Towarzystwa bez czynnego i biernego prawa wyborczego i zwolnione są z opłacania składek członkowskich.

3.  Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje popieranie celów statutowych Towarzystwa przez pomoc materialną, w tym finansową.

4.  Decyzję o nadaniu statusu członka wspierającego podejmuje Zarząd Towarzystwa.

5.  Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Towarzystwa na wniosek Zarządu za szczególne zasługi dla Towarzystwa.

§ 8    Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego w ramach Towarzystwa;

2. Uczestnictwa w działalności statutowej Towarzystwa;

3. Korzystanie z dorobku oraz wyróżnień honorowych Towarzystwa.

4. Uzyskiwania poparcia władz statutowych Towarzystwa w procedurach ubiegania się o nagrody i wyróżnienia przyznawane przez inne podmioty życia społecznego.

§ 9

1. Członkowie wspierający, będącymi osobami prawnymi, działają w Towarzystwie osobiście lub poprzez swego przedstawiciela.

2. Każdy członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

3. Członek wspierający może wskazać jaki obszar działalności statutowej Towarzystwa chciałby poprzeć swoją składką. W tej sprawie może być zawarte porozumienie z Zarządem.

4. Członkowie wspierający otrzymują stosowne dyplomy.

§ 10     Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego.

§ 11

1. Członkowie Towarzystwa mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa, a w szczególności obowiązek czynnego popierania działalności statutowej Towarzystwa i terminowego opłacania składek członkowskich.

2. Członkowie Towarzystwa będący osobami fizycznymi mają prawo posiadania legitymacji i odznaki ustanowionej przez Towarzystwo.

§ 12   Utrata praw członkowskich następuje przez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone Zarządowi pisemnie,

2. Skreślenie z listy członków na podstawie uchwały Zarządu w wypadku zalegania z zapłatą składek przez okres ponad 3 lat oraz w wypadku pozbawienia praw publicznych wyrokiem sądowym;

3. Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

4. Decyzja o skreśleniu powinna być dostarczona zainteresowanemu na piśmie. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przez Sąd Koleżeński przysługuje osobie zainteresowanej prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Towarzystwa złożone na piśmie w terminie 1 miesiąca od otrzymania uchwały.

5. Członkostwa Honorowego pozbawia Walne Zebranie Towarzystwa na wniosek Zarządu.

D.  Składki członkowskie.

§ 13    Składki członkowskie są wyrazem łączności z ideami Towarzystwa. Wysokość składki członkowskiej uchwala Walne Zebranie Towarzystwa.

Rozdział II

A. Władze Towarzystwa.

§ 14

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Towarzystwa.

2. Organami Towarzystwa są: Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński.

3. Kadencja wszystkich organów Towarzystwa trwa 3 lata z tym, że Walne Zebranie Towarzystwa może podjąć uchwałę o jej skróceniu lub wydłużeniu, w przypadku wydłużenia nie więcej niż o 6 miesięcy.

4. Uchwały Walnych Zebrań Towarzystwa oraz wszystkich jego organów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.

5. Jeżeli przed rozpoczęciem Walnego Zebrania Towarzystwa, okaże się, że nie bierze w nim udziału co najmniej połowa ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, zebranie to odbywa się w drugim terminie i wtedy uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość osób biorących udział w głosowaniu.

B. Walne Zebranie Towarzystwa.

§ 15

1. Walne Zebranie Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Udział w nim biorą wszyscy członkowie Towarzystwa.

2. Walne Zebranie Towarzystwa zwołuje Zarząd raz na rok w ciągu II kwartału roku kalendarzowego.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Wszyscy uczestnicy Walnego Zebrania, członkowie Towarzystwa z uwzględnieniem §.8, §.9 i §.10 niniejszego Statutu, posiadają czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania, oprócz spraw wymienionych w innych miejscach statutu, należą:

1.  Uchwalanie wytycznych programowych Towarzystwa na okres kadencji lub najbliższego roku,

2.  Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

3.  Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4.  Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

5.  Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i organy Towarzystwa,

6.  Akceptacja nabywania i zbywania oraz obciążenia zobowiązaniami majątku Towarzystwa, przyjmowanie zapisów i darowizn,

7.  Dokonywanie i uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa,

9.  Podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych w niniejszym Statucie dla innych organów.

§ 17

  1.  Walne Zebranie Towarzystwa prowadzi Przewodniczący Zebrania, a protokół prowadzi Sekretarz Zebrania, wybrani zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

  2.  Protokół i inne dokumenty Walnego Zebrania podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania

§ 18

 1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa może być zwołane:

         a/ z inicjatywy Zarządu

         b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,

         c/ na pisemne żądanie co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Towarzystwa.

 2.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

§ 19

1. Uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów.

2. Uchwały dotyczące zmiany Statutu i rozwiązania Towarzystwa zapadają większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.

3. Walne Zebranie uchwala sposób głosowania nad uchwałami Zebrania: tajny lub jawny.

4. Wybór organów Towarzystwa odbywa się w sposób tajny.

C. Zarząd

§ 20

Zarząd jest naczelnym organem wykonawczym Towarzystwa, kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami.

§ 21

1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz 2 członków.

2. Zarząd winien ukonstytuować się do 7 dni od daty Walnego Zebrania. Pierwsze zebranie Zarządu do chwili ukonstytuowania się prowadzi Przewodniczący Walnego Zebrania. Wyboru prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika dokonuje Zarząd w głosowaniu jawnym.

3. Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić najwyżej przez dwie kolejne kadencje.

4. W przypadku konieczności uzupełniania składu Zarządu mogą wejść do niego nie więcej jak trzy osoby (1/3 składu zarządu).

5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć przewodniczący poszczególnych grup i kół działających w ramach Towarzystwa oraz zapraszani goście – bez prawa udziału w głosowaniach.

6. Prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik tworzą prezydium Zarządu.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają w zależności od potrzeb niemniej jednak niż raz w miesiącu.

§ 22

Do kompetencji Zarządu oprócz spraw wymienionych w innych ustępach niniejszego statutu, należą:

1. Kierowanie pracami Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Towarzystwa,

2. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz przez prezesa, wiceprezesa, sekretarza lub skarbnika,

3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Towarzystwa,

4. Gospodarowanie funduszami i majątkiem Towarzystwa w granicach określonych przez Walne Zebranie.

5. Wydawanie biuletynów informacyjnych, czasopism i publikacji,

6. Opracowanie preliminarzy budżetowych, planów działalności Towarzystwa oraz sprawozdań i przedstawienie ich Walnemu Zebraniu Towarzystwa,

7. Zatwierdzanie wszelkich umów w sprawach dotyczących całego Towarzystwa

§ 23

  Do kompetencji prezydium Zarządu należy w szczególności wykonywanie uchwał Zarządu. Prezydium w sprawach nie cierpiących zwłoki może podejmować decyzje należące do kompetencji Zarządu. Zarząd może uchylić taką uchwałę na najbliższym posiedzeniu.

§ 24

  Zarząd i jego Prezydium podejmują uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków z udziałem prezesa lub wiceprezesa. W wypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. D. Komisja Rewizyjna.

§ 25

  Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza.

§ 26 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, oprócz spraw wymienionych w innych miejscach statutu, należą:

 1. Nadzór nad działalnością finansową, gospodarczą i majątkiem Towarzystwa,

 2. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli w sprawach nadzorowanych,

 3. Wydawanie zaleceń w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 27

1.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium z prawem żądania wyjaśnień od tych organów i wyrażania swojej opinii.

2.  Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Towarzystwa sprawozdanie ze swej działalności.

E. Sąd Koleżeński.

§ 28

Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza.

§ 29

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należą:

1. Rozstrzyganie sporów w przedmiocie przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Towarzystwa,

2. Rozpoznawanie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania przez nich postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz i organów Towarzystwa oraz sporów powstałych w związku z ich działalnością w Towarzystwie

3. Opracowanie regulaminu działania i przedstawienie go do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu.

§ 30

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie min. 3 osób.

2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: upomnienie, nagana, wykluczenie z Towarzystwa.

3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Towarzystwa w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania orzeczenia.

4. Kara ulega zatarciu po upływie 2 lat od jej uprawomocnienia się.

5. Osoba ukarana, do czasu zatarcia kary, nie może sprawować żadnych funkcji statutowych w Towarzystwie.

Rozdział III

  Fundusze i majątek Towarzystwa.

§ 31

Majątek Towarzystwa stanowią:

1. Składki członkowskie,

2. Dochody z imprez urządzanych przez Towarzystwo,

3. Dochody ze sprzedaży wydawnictw Towarzystwa.

4. Nieruchomości i ruchomości stanowiące własność Towarzystwa,

5. Darowizny, zapisy, dotacje itp.

6. Wpłaty członków wspierających.

§ 32

Towarzystwo może prowadzić działalność wydawniczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności wydawniczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 33

Zobowiązania majątkowe w imieniu Towarzystwa podejmują wyłącznie członkowie Zarządu w osobach prezesa lub jednego z wiceprezesów oraz sekretarza i skarbnika.

§ 34

Pisma i dokumenty wychodzące na zewnątrz podpisują: prezes lub w zastępstwie wiceprezes oraz sekretarz. W sprawach finansowych dodatkowo podpisuje skarbnik lub w zastępstwie upoważniony protokolarnie członek Zarządu. Przepisy końcowe.

§ 35

Wszelkie zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa podjętej zgodnie z §19 pkt.2 statutu.

§ 36

Wszystkie organy Towarzystwa wymienione w § 14 pkt 2, oraz koła, funkcjonują w oparciu o regulaminy zatwierdzone przez Zarząd.

§ 37

Członek korzystający z czynnego i biernego prawa wyborczego Towarzystwa może być wybrany tylko do jednego organu statutowego Towarzystwa.

§ 38

Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa podjętej zgodnie z §19 pkt 2 statutu. Uchwała Walnego Zebrania o likwidacji Towarzystwa winna określać przeznaczenie pozostałego majątku. § 39 Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Zarządowi .

§ 40

Niniejszy statut przyjęto uchwałą walnego zebrania z dnia 10 .10. 2015 r.

 

ew.zob.

  http://www.tmzz.org.pl/statut,3,670,akt.html

« powrót do listy

Copyright © Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej.

projekt i wykonanie